PRESTATIONS

Medipsy-Prestation-therapie-individuelle-1

Thérapie individuelle

Medipsy-Prestation-therapie-conjugale

Thérapie conjugale

Medipsy-Prestation-evaluation-psychologique

Évaluation psychologique

Medipsy-Prestation-hypnotherapie

Hypnothérapie